Uzatvorenie obchodu

Kúpna zmluva

Ak máte pripravené peniaze na zaplatenie kúpnej ceny, nič Vám nebráni podpísať kúpnu zmluvu. Kvôli bezproblémovosti celej operácie odoporúčame dať celú kúpnu cenu do úschovy (viz. vyššie) a v deň, keď sú peniaze v tejto úschove podpísať kúpnu zmluvu.

Pred vlastným podpisom zmluvy si zmluvu dôkladne prečítajte a prekontrolujte si hlavne všetky údaje o nehnuteľnosti, o Vás a predávajúcom (adresa, rodné čísla apod.).

Kúpna zmluva by mala obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • mená a identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho
 • popis nehnuteľnosti
 • prejav vôle predávajúceho predať a kupujúceho kúpiť nehnuteľnosť
 • výšku kúpnej ceny
 • termíny uhradenia kúpnej ceny
 • termíny vypratania nehnuteľnosti
 • podmienky možnosti odstúpenia od zmluvy
 • termíny odhlásenia trvalého pobytu predávajúceho z nehnuteľnosti
 • podmienky úhrady príp. nedoplatkov za služby spojených s užívaním nehnuteľnosti
 • prípadnú sankciu za nedodržanie termínu zaplatenia kúpnej ceny
 • prípadnú sankciu za nevysťahovanie

Záložné právo k predávanej nehnuteľnosti

Ak platíte cenu hypotékou alebo iným úverom, vyžaduje finančný ústav aj zriadenie záložného práva na kupovanej nehnuteľnosti. Pretože je zatiaľ nehnuteľnosť napísaná na predávajúceho, tak záložnú zmluvu podpisuje predávajúci, ako súčasný vlastník nehnuteľnosti, a nie Vy. Pretože väčšina nehnuteľností sa kupuje na úver, je tento jav veľmi bežný a ako kupujúci sa toho nemusíte obávať.

Finančný ústav Vám najprv schváli úver, nasledovne vyhotoví úverovú zmluvu a zároveň i záložnú zmluvu na nehnuteľnosť. Väčšinou sa podpisujú tieto zmluvy zároveň, teda predávajúci vie, že Vy dostanete úver, ktorý nasledovne priamo finančný ústav poukáže na jeho účet. Odporúčame Vám pred vlastným podpisom záložnej zmluvy si prečítať podmienky čerpania úveru, teda hlavne kedy bude finančný ústav posielať peniaze a po splnení akých podmienok. Podmienky čerpania úveru by sa mali zhodovať so spôsobom a termínom platenia kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy. Je celkom bežné, že čerpanie úveru nastáva ihneď po podpise záložných zmlúv a ich podaní na kataster.

KOĽKOKRÁT SA KÚPNA ZMLUVA PODPISUJE?

Kúpna zmluva pre potreby katastrálneho úradu sa podpisuje v počte: počet účastníkov zmluvy plus 3 naviac (teda napr: predávajúci manželia sú 2 účastníci + kupujúci manželia sú 2 účastníci + 3 zmluvy navyše = 7 vyhotovení). Podpisy na kúpnej zmluve môžete overiť u notára alebo na každej matrike. Spoločne so zmluvou podpisujete i Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Podpisy na tomto Návrhu nemusia byť úradne overené. Určite Vám odporúčame podpísať a nechať si vždy jedno paré zmluvy pre Vás a jedno pre kupujúceho a v prípade čerpania úveru bude vyžadovať jedno vyhotovenie zmluvy aj banka.

Zpět na obsah
|
Pokračovat