Daně

Základní přehled o daních souvisejících s prodejem, koupí a darováním nemovitostí v České republice.

Obsah

  1. Daň z převodu nemovitostí
  2. Daň z nemovitosti
  3. Daň z příjmů
  4. Darovací daň
  5. Daně při „prodeji“ družstevního bytu

Daň z převodu nemovitostí

zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Obecně: jedná se o daň, kterou platí při prodeji nemovitosti nebo zřízení věcného břemene každý prodávající a nyní v roce 2008 je sazba 3%

Předmět daně

Předmětem daně z převodu nemovitostí je dle § 9 úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod podílu nebo části podílu, o který se sníží hodnota podílu převodce, který měl před vypořádáním.

Poplatník daně

Při převodu nemovitosti je poplatníkem daně prodávající (převodce) a kupující (nabyvatel) je v tomto případě ručitelem.

Výjimka: V případě, že jde o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, vyvlastněním, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, pak je poplatníkem nabyvatel (např. nabyvatel koupí nemovitost v dražbě od exekutora).

Jestliže se jedná o výměnu nemovitostí, pak platí daň společně převodce i nabyvatel.

Základ daně

Základem daně z převodu nemovitosti je cena kupní nebo cena dle znaleckého posudku. Do daňového přiznání se přitom uvádí vždy vyšší z nich.

Rozdělení osob do skupin I. až III.

Pro výpočet daně z převodu nemovitostí jsou osoby roztříděny do tří skupin. Rozdělení vychází ze vztahu poplatníka k převodci.

SkupinaOsoby patřící do skupiny
I.příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé
II.příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety); manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele.
III.ostatní právnické a fyzické osoby

Sazba daně

U všech skupin I., II. i III. se počítá daň ve výši tří procent ze základu daně (pozn. u prvních 2 skupin je daňově výhodnější nemovitost darovat – od 1.1.2008 je sazba u první a druhé skupiny 0%).

Daňové přiznání – termín podání a uhrazení daně

Poplatník musí podat přiznání k dani z převodu nemovitostí správci daně nejpozději do konce tří měsíců od zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí. Ke dni podání daňového přiznání se také vztahuje povinnost tuto daň uhradit. Daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 100Kč.

Co když prodávající nezaplatil daň?

Ze zákona je prodávajíc povinen přiznat a odvést daň z převodu nemovitost a kupující je ručitelem, tedy v případě, že prodávající daň z převodu nemovitosti nezaplatí, pak jej příslušný finanční úřad (FÚ) vyzve k zaplacení daně.

V praxi je to tak, že FÚ si obvykle dá 3 roky (aby nedošlo k promlčení závazku) na čas (kupující bohužel nemá ani množnost zjistit zda prodávající zaplatil či nikoliv) a pak pošle kupujícímu obsílku s výzvou na zaplacení daně plus pokutu za nevčasné zaplacení prodávajícím. Kupující musí uhradit promptně, protože zde není odkladný účinek a podat trestní oznámení na prodávajícího za zpronevěru finančních prostředků, které mu svěřil a pak se vesele soudit.

Zpět na obsah
|
Pokračovat