Uzatvorenie obchodu

Platenie kúpnej ceny

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu:

  1. hotovosťou alebo prevodom z účtu z vlastných prostriedkov
  2. úverom.
  3. kombináciou vyššie uvedených možností

Svojím klientom odporúčame uskutočniť platbu prostredníctvom úschovy kúpnej ceny, a to buď u notára, advokáta alebo v banke. Úschova finančných prostriedkov je najbezpečnejšia forma úhrady kúpnej ceny ako pre kupujúceho, tak pre predávajúceho v prípade neočakávaných situácií.

Výplata kúpnej ceny z úschovy je vždy podmienená splnením určitých dohodnutých podmienok. Väčšinou sa vyplácajú finančné prostriedky až po povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastru – teda ako nový majiteľ nehnuteľnosti je zapísaný kupujúci. Pokiaľ sa dohodnete s kupujúcim na poslaní finančných prostriedkov z úschovy skôr, je rozšírené zaslanie peňazí z úschovy napr. po podaní Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastru nehnuteľností, pokiaľ na nehnuteľnosti neviaznu žiadne iné práva tretích osôb alebo iné dispozičné obmedzenia týkajúce sa nehnuteľnosti. V praxi to vyzerá tak, že deň po podaní Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastru nehnuteľností (ďalej len „Návrh“) zájdete na KÚ a necháte si urobiť aktuálny výpis z KN na predmetnú nehnuteľnosť. Podľa katastrálneho zákona výpis alebo kópiu z listu s vyznačenou plombou o zmene práva k nehnuteľnosti správa katastra vydá výhradne vlastníkovi nehnuteľnosti (záložcovi) alebo inej oprávnenej osobe. Na výpise z listu vlastníctva je pri predávaných nehnuteľností uvedená tzv „plomba“. Plombu vyznačuje kataster na list vlastníctva v prípade, že sa listu vlastníctva dotýka nejaká zmena. Ak sa plomba týka iba niektorej nehnuteľnosti alebo iba niektorého spoluvlastníckeho podielu, plomba sa vyznačí v časti A listu vlastníctva alebo v časti B listu vlastníctva. Ak sú zmenou dotknuté všetky údaje evidované na liste vlastníctva, plomba sa vyznačí v časti C listu vlastníctva. Plomba sa skladá z čísla registra lomeného dvojčíslom roku, napríklad "V 123/96-plomba". Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je možný napr. pokiaľ príslušný katastrálny úrad má dlhé lehoty pri povolení vkladov do KN alebo predávajúci potrebuje finančné prostriedky skôr. Preťažené sú zväčša katastre vo veľkých mestách.

Zapamätajte si: zaleží len na Vás a na predávajúcom aké podmienky si dohodnete. Vždy ide o dohodu 2 stran. Je vhodné všetky podmienky predaja dať už do prípadnej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, zamedzíte tým akýmkoľvek dohadom a problémom.

Zpět na obsah
|
Pokračovat