Uzavretie obchodu

Kúpna zmluva

Ak má kupujúci pripravené peniaze na zaplatenie kúpnej ceny, môžete podpísať kúpnu zmluvu. Kvôli bezproblémovosti celej obchodnej operácie odoporúčame dať celú kúpnu cenu do úschovy (viz. vyššie) a v deň, keď sú peniaze v tejto úschove, podpísať kúpnu zmluvu.

Pred vlastným podpisom zmluvy si zmluvu dôkladne prečítajte a prekontrolujte si hlavne všetky údaje o nehnuteľnosti, o Vás a kupujúcom (adresa, rodné čísla apod.).

Kúpna zmluva by mala obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • mená a identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho
 • popis nehnuteľnosti
 • prejav vôle predávajúceho predať a kupujúceho kúpiť nehnuteľnosť
 • výšku kúpnej ceny
 • termíny uhradenia kúpnej ceny
 • termíny odovzdania nehnuteľnosti
 • podmienky možnosti odstúpenia od zmluvy
 • termíny odhlásenia trvalého pobytu predávajúceho z nehnuteľnosti
 • podmienky úhrady príp. nedoplatkov za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti
 • prípadnú sankciu za nedodržanie termínu zaplatenia kúpnej ceny
 • prípadnú sankciu za nevysťahovanie

Záložné právo k predávanej nehnuteľnosti

Ak platí kupujúci kúpnu cenu hypotékou alebo iným úverom, vyžaduje finančný ústav aj zriadenie záložného práva na kupovanej nehnuteľnosti. Pretože je zatiaľ nehnuteľnosť napísaná na Vás, tak záložnú zmluvu podpisujete Vy, ako súčasný vlastník nehnuteľnosti. Pretože väčšina nehnuteľností sa kupuje na úver, je tento jav veľmi obvyklý a ako predávajúci sa toho nemusíte obávať.

Finančný ústav najprv schváli kupujúcemu úver, potom vyhotoví úverovú zmluvu a zároveň i záložnú zmluvu na nehnuteľnosť. Väčšinou sa podpisujú tieto zmluvy zároveň, teda Vy viete, že klient obdrží úver, ktorý následne priamo finančný ústav poukáže na Váš účet. Odporúčame Vám pred vlastným podpisom záložnej zmluvy prečítať si podmienky čerpania úveru, hlavne kedy bude finančný ústav zasielať peniaze a po splnení akých podmienok. Pokiaľ kupujúcim chýba splniť ešte nejaké podmienky, potom záložnú zmluvu podpíšte až po splnení všetkých podmienok, ktoré musí splniť sám kupujúci. Je celkom obvyklé, že čerpanie úveru nastáva ihneď po podpise záložných zmlúv a ich podaní na kataster.

KOĽKOKRÁT SA KÚPNA ZMLUVA PODPISUJE?

Kúpna zmluva pre potreby katastrálneho úradu sa podpisuje v počte: počet účastníkov zmluvy plus 3 naviac (teda napr: predávajúci manželia sú 2 účastníci + kupujúci manželia sú 2 účastníci + 3 zmluvy navyše = 7 vyhotovení). Podpisy na kúpnej zmluve môžete overiť u notára alebo na každej matrike. Spoločne so zmluvou podpisujete i Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Podpisy na tomto Návrhu nemusia byť úradne overené. Určite Vám odporúčame podpísať a nechať si vždy jedno paré zmluvy pre Vás a jedno pre kupujúceho a v prípade čerpania úveru bude vyžadovať jedno vyhotovenie zmluvy aj banka.

Zpět na obsah
|
Pokračovat