Kupujeme nemovitost - Zhodnotenie finančných možností

Máte problémy so splácaním úveru?

  1. Ako má postupovať klient, pokiaľ sa dostane do problémov a nie je schopný hypotekárny úver už splácať?
    Pokiaľ sa klient dostane do nepríjemnej situácie, kedy napríklad stratí zamestnanie alebo ochorie a nie je už schopný plniť svoje finančné záväzky, mal by okamžite o týchto skutočnostiach informovať banku. Len v takomto prípade je banka schopná kompromisného konania a snaží sa po individuálnom posúdení celého prípadu o nájdenie východiska z tejto situácie. Môže to byť odklad splátok (väčšinou na pol roku), vyhotovenie nového splátkového kalendára (napr. predĺženie doby splácania). Klient by mal však tiež zvážiť možnosť pristúpenia spolužiadateľa k záväzku.

  2. Aká je vlastne reakcia a postup banky, pokiaľ klient nespláca a nie je ochotný celú situáciu riešiť?
    „Hrať mrtvého chrobáka“ sa v týchto prípadoch naozaj nevypláca. Banka nemá záujem na ukončení úverového vzťahu, preto sa najprv snaží dohodnúť mimosúdnou cestou a po nezaplatení pravidelnej splátky zasiela klientovi a spolužiadateľom upomienky. Pokiaľ po týchto krokoch je odozva klienta nulová, pristupuje banka k súdnej žalobe. Súd na žiadosť banky vydá rozsudok či platobný rozkaz a po nadobudnutí právoplatnosti podá návrh na výkon exekúcie - zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky z účtu, predajom hnuteľných vecí či predajom založenej nehnuteľnosti v nedobrovoľnej dražbe, pri ktorej dôjde k uspokojeniu pohľadávky veriteľa vo výške nesplatenej istiny, úrokov z omeškania a nákladov súvisiacich s dražbou.

  3. Je možné týmto prípadom nejako predchádzať?
    Klient, ktorý sa rozhodne riešiť financovanie bývania s využitím hypotekárneho úveru by si mal uvedomiť, že svoje záväzky voči banke musí plniť 15, 20, 30 či viacero rokov. Rozhodne na zváženie je situácia, kedy sa príjem klienta pohybuje na dolnej hranici akceptovateľnej pre poskytnutie hypotekárneho úveru. Klient musí posúdiť, či jeho príjem je naozaj stabilný, či pri strate zamestnania nájde uplatnenie na trhu práce, či pri odchode manželky na materskú dovolenku vystačí iba so svojím príjmom apod. V situáciách, keď sú od príjmu žiadateľa závislé iné osoby, je výhodné uzavrieť nejaké rizikové životné poistenie, kedy v prípade poistnej udalosti bude dlžná čiastka uhradená poisťovňou.

Zpět na obsah
|
Pokračovat