Uzatvorenie obchodu

Rezervácia a zmluvy

Každý predávajúci bude od Vás požadovať zloženie rezervačného poplatku tak, aby Vám svoju nehnuteľnosť rezervoval. Textu rezervačnej zmluvy venujte zvýšenú pozornosť. Pretože Vy na dôkaz vážneho záujmu nehnuteľnosť zarezervujete pomerne vysokou čiastkou (obvykle 5 – 10 %), predávajúci by sa mal zaviazať k tomu, že svoju nehnuteľnosť už nebude ďalej ponúkať na predaj. Pokiaľ by nehnuteľnosť nepredal nasledne Vám, ale inej osobe, mala by rezervačná zmluva obsahovať i okrem toho, že Vám v takomto prípade rezervačný poplatok vráti, tiež ustanovenie o zmluvnej pokute. Tu by sme Vám odporučili rovnako čiastku vo výške 5 – 10 % z ceny nehnuteľností.

Je bežné, že pokiaľ nezložíte predávajúcemu rezervačný poplatok, tak predávajúci nehnuteľnosť ponúka na predaj ďalej.

Ako uhradiť rezervačný poplatok?

Rezervačná zmluva

Ide o typ nepomenovanej zmluvy, do ktorej dopíšete základné podmienky predaja a termín podpisu kúpnej zmluvy a výšku rezervačnej istiny. Nezabudnite uviesť v zmluve termín odovzdania nehnuteľnosti, resp. vysťahovania z domu alebo z bytu. Ako sme uviedli vyššie, je pre Vás dôležité uviesť v tejto zmluve i skutočnosť, že predávajúci nebude nehnuteľnosť ďalej ponúkať a dať do zmluvy prípadnú sankciu, pokiaľ by nehnuteľnosť predal niekomu inému do konca termínu rezervácie.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Lepšou formou úhrady rezervačného poplatku, istiny je zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Touto zmluvou berie na seba predávajúci záväzok nehnuteľnosť predať (a kupujúci kúpiť) za dohodnutú cenu. Nezabudnite do zmluvy uviesť termín odovzdania nehnuteľnosti, resp. vysťahovania z domu alebo z bytu a rovnako termín zaplatenia kúpnej ceny. Rezervačný poplatok je v tejto zmluve vlastne prvou splátkou kúpnej ceny. V zmluve odporúčame mať uvedenú sankciu pre prípad, že predávajúci odstúpi od podpisu kúpnej zmluvy alebo nehnuteľnosť neodovzdá včas.

Čo musí obsahovať ZMLUVA o BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE:

  • mená a identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho
  • popis predávanej nehnuteľnosti
  • kúpnu cenu
  • termín podpisu kúpnej zmluvy
  • termín zaplatenia
  • termín vysťahovania a odovzdania nehnuteľnosti

Čo odporúčame, aby obsahovala zmluva o budúcej kúpnej zmluve:

  • sankciu za nedodržanie termínu zaplatenia kúpnej ceny
  • sankciu za nedodrženie termínu podpisu kúpnej zmluvy
  • sankciu za nevysťahovanie
  • podmienky možnosti odstúpenia od zmluvy

Akúkoľvek sankciu môžete, ale i nemusíte uplatniť. Ide skôr o odstrašujúci prostriedok. V praxi nemôžete postihnúť všetky situácie, ktoré sa môžu v budúcnosti stať, ale dobrou zmluvou ich môžete výrazne obmedziť.

Zpět na obsah
|
Pokračovat