Pojmy a názvoslovie

 1. Pojmy v poisťovníctve
 2. Poistenie
 3. Stavebné sporenie
 4. Kreditné karty
 5. Spotrebiteľské úvery
 6. Hypotekárne úvery

Pojmy v poisťovníctve

Poistenie - právny vzťah založený zmluvou. Ide o presun rizika z pojisťovanej osoby na poisťovňu

Návrh na uzatvorenie poistenia – formulár poistnej zmluvy s kópiami. Prijatím návrhu poisťovňou vzniká poistná zmluva

Poistná zmluva – dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká zmluvné poistenie

Obsahom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán

Poistka – písomné potvrdenie o uzavrení poistnej zmluvy, ktoré vydáva poisťovateľ poistenému

Všeobecné poistné podmienky VPP – obsahujú vymedzenie poistnej udalosti a rozsah plnení, obmedzenia poistenia, splatnosť poistného, vysvetľujú základne pojmy a princípy delenia prípadných prebytkov poistného

Zmluvné ujednania – rozširujú VPP a špecifikujú odchylné ustanovenia v konkrétnej zmlouve oproti VPP.

Poisťovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá dojednáva poistenie, platí poistné a má právo meniť oprávnenú osobu a nakladať so zmluvou (meniť, rušiť a má právo na oslobodenie od platenia poistného, ak splní poistený podmienky)

Poistený – jeden z účastníkov poistenia, na jeho majetok, život, zdravie, či zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje. Pri poistnej udalosti má spravidla nárok na poistné plnenie.

Poisťovateľ– poisťovňa. Má právo na dohodnuté poistné a povinnosť poskytovať plnenie v dohodnutom rozsahu pri vzniku poistnej udalosti

Oprávnená osoba – osoba uvedená v poistnej zmluva, ktorá má nárok na plnenie v prípade smrti poisteného. Ak nie je, poistné plnenie je predmetom dedického konania

Poistné – úplata za poskytovanie poistnej ochrany. Môže byť:

 • bežne platené
 • jednorázovo platené
 • predplatené poistné
 • zahŕňa zložku správnych nákladov, na krytie nákladov poistného plnenia a zisk.
 • výšku poistného pre jednotlivé sadzby poistného obsahuje Sadzobník.

Bežne platené poistné – platí sa v pravidelných dopredu určených obdobiach (12 mes, 1/4,1/2, rok). Môže sa platiť formou úrokového výnosu z jednorázovej čiastky či návratného vkladu.

Jednorázové poistné – je splatné raz na začiatku poistenia na celú dobu trvania poistnej zmluvy

Predplatené poistné - na začiatku je zaplatená určitá jednorázová čiastka, ktorá znižuje bežne platené poistné v priebehu celej doby platenia poistného. Posudzuje sa ako bežne platené poistné.

Oslobodenie od platenia poistného – pokiaľ bol poistenému v priebehu trvania poistenia priznaný plný invalidný dôchodok

Zánik povinnosti platiť poistné – v prípade poistenia závažných ochorení pri poistnej udalosti (ochorenie ZO) alebo pri poistení mládeže, pri smrti poistníka

Poistná čiastka – čiastka vyplácaná v prípade poistnej udalosti, teda čiastka, z ktorej sa poistné stanovuje. Je dohodnutá v zmluve.

Poistná doba – zmluvne dohodnutá doba, počas ktorej poskytuje poisťovateľ poistnému poistnú ochranu. Začiatok a koniec poistnej doby je uvedený v zmluve. Ak nie je koniec určený, platí do vzniku poistnej udalosti (napr. smrť poisteného)

Poistné obdobie – časové obdobie, za ktoré sa platí bežné poistné (rok, polrok, štvrťrok, mesiac).

Poistné plnenie – nárok poisteného voči poisťovateľovi v dôsledku vzniku poistnej udalosti. Je špecifikované v poist. zmluve.

Vinkulácia poistného plnenia – obmedzenie možnosti disponovať s poistným plnením, ktoré je viazané v prospech určenej fyzickej alebo právnickej osoby.

Poistná udalosť – náhodná skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa plniť. Konkrétne viz VPP a poistná zmluva.

Riziko – v životnom poistení ide o úmrtie, dožitie, invaliditu úrazom alebo ochorením, závažné ochorenie v úrazovom poistení, telesné poškodenie úrazom (liečenie, trvalé následky), smrť úrazom

Úraz – neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, ktorými bolo spôsobené poistenému telesné poškodenie alebo smrť s výnimkou samovraždy, pokusu o ňu a sebapoškodenie

Likvidácia poistných udalostí – administratívne právny úkon, ktorého výsledkom je vyplatenie alebo zamietnutie poistného plnenia

Rizikové poistenie – (smrť, úraz, záv. ochorenie), neobčianske poistenie (majetok, zodpovednosť). Celé poistné sa spotrebováva na krytie rizika a nákladov.

Rezervotvorné poistenie – tvorí rezervu z poistného a tá sa vypláca ako poistná čiastka pri dožití.

Vkladové poistenie – zaručuje výplatu návratného vkladu pri akomkoľvek ukončení poistenia. Poistné je hradené z úrokov vkladu.

Zánik poistenia – môže nastať :

 • uplynutím poistnej doby
 • zánikom rizika
 • výpoveďou (dohodou) o zrušení poistenia
 • nezaplatením poistného v stanovenej lehote
 • odstúpením od zmluvy
 • odmietnutím plnenia
 • poistnou událosťou
 • prepracovaním na inú poistnú zmluvu

Podiel na prebytku – zhodnotenie rezervy poistného, úrok navyše, výnosy podľa hospodárenia poisťovne.

Rezerva – časť poistného, ktorá sa ukladá a zhodnocuje a slúži na zabezpečenie budúcich záväzkov poisťovateľa (poistná udalosť, zrušenie poistnej zmluvy s výplatou odbytného)

Odbytné – čiastka patriaca poistníkovi pri predčasnom zrušení poistnej zmouvy, ak je na to nárok podľa VPP

Redukcia – zmena živ. poistenia, ktoré nebolo 6 mesiacov od splatnosti platené. Mení sa na poistenie so zníženou poistnou čiastkou (dôchodkom) alebo na poistenie so zkrátenou poistnou dobou bez povinnosti platiť ďalšie poistné.

Riziková prolongácia – forma redukcie, kde dochádza k skráteniu poistnej doby. Zostávajú zachované všetky nároky z poistných udalostí s výnimkou výplaty pri dožití.

Prepracované poistenie –zmena, ktorou sa mení obsah zmluvy. Uskutočňuje sa zrušením starej zmluvy a uzavrením novej.

Dynamizácia – rast bežného poistného o infláciu

Riziková skupina – podľa pracovnej činnosti

Zvýšené riziko – podľa mimopracovných aktivít

Technická úroková miera – poisťovňou garantované zhodnotenie zakalkulované už v cene poistnej ochrany (u živ. poistenia)

Poistenie

Druhy poistenia

 • životné
 • neživotné
 • zodpovednostné

Životné poistenie

 • Rizikové - zaplatené poistné sa spotrebováva na poistenie
 • Kapitálové - časť poistného poisťovňa sporí a zhodnocuje
 • Investičné - časť poistného sa zhodnocuje vo vybraných akciách a fondoch
 • Typy životného poistenia
  1. Dôchodkové – výplata dohodnutej renty
  2. Jednorázová výplata – pri poistnej udalosti
  3. Pre prípad smrti alebo dožitia – možnosť pripoistenia + úrazové
   + závažných ochorení
   + trvalá invalidita (oslobodené od platenia)
   + ochorenia a pobyt v nemocnici
  4. 4.Úverové poistenie
 • Úverové poistenie - životné poistenie rizikové
  • Poistné plnenie vinkulované pre veriteľa
  • Uzavreté na dobu splácania dlhu
  • Poistné kopíruje výšku dlhu
  • Končí zaplatením dlhu bez náhrady
 • Spôsoby platby poistného
  • Bežne platené – v dohodnutých intervaloch
  • Jednorázový vklad – poistenie zaplatené naraz na celú pojistnú dobu
  • Predplatené – časť jednorázovo a zvyšok v pravidelných splátkach
  • Mimoriadne vklady - možné u kapitálových a investičných produktov
 • Podmienky životného poistenia
  • Vstupný vek spravidla 15 až 65 rokov
  • Občan ČR a cudzinec s trvalým pobytom
  • Vyhovujúci zdravotný stav
  • Výber vhodného produktu
  • Vyplnenie Návrhu poistnej zmluvy
  • Vyplnenie zdravotného dotazníku

Neživotné poistenie

 • Úrazové
  • samostatné úrazové poistenie pre prípad smrti úrazom s pripoistením
   + telesné poškodenie
   + trvalé následky úrazu
   + trvalá telesná invalidita násl. úrazu
   + doba nevyhnutného liečenia úrazu
   + hospitalizácia následkom úrazu
 • Majetkové
  • domov
  • bytov
  • rekreačných objektov
  • stavieb
  • domácností
  • motorových vozidiel
  1. Živelné
   • oheň
   • blesk
   • výbuch
   • pád lietadla, či iného predmetu
   • víchrica, povodeň, záplava, krupobitie, zrútenie skál, zosuv pôdy, zemetrasenie, lavíny, tiaž snehu
  2. Vodovodné
   • voda z potrubia, kotlov, para
  3. Odcudzenie
  4. Úmyselné poškodenie či zničenie
 • Poistná hodnota
  1. Nová hodnota – kúpa novej veci
  2. Časová hodnota - uvedenie do stavu pred poistnou udalosťou
  3. Iná (modifikovaná) hodnota - napr. umelecké predmety
 • Majetkové poistky
  • Nehnuteľnosť na území SR mimo záplavovú oblasť vo vyhovujúcom technickom stave
  • Výpočet hodnoty zastavanej plochy
  • Výpočet hodnoty majetku domácnosti
  • Určenie poistnej čiastky
  • Určenie poistného
  • Vyplnenie a podpis Návrhu poistnej zmluvy

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti v bežnom živote

Stavebné sporenie

 • Princíp
  • pravidelné vklady (aspoň raz ročne, príp. jednorázovo)
  • štátna podpora 12,5%, max. 66,39 EUR na jedno RČ
  • na to všetko úroky
 • Účastníci
  • fyzická osoba - trvalý pobyt SR, povolenie k pobytu EU
  • právnická osoba (bez nároku na št.podporu)
 • Doklady na uzavretie zmluvy
  • OP
  • rodný list dieťaťa + OP zák. zástupcu
  • preukaz o povolení pobytu cudzinca a doklad o pridelení RČ
  • výpis z OR, OP konateľa, príp. plná moc – práv. osoby
 • Dĺžka sporenia:
  • min 24 mesiacov (s úverom, všetko na bývanie)
  • min 72 mes. bez úveru (na čokoľvek), úver na bývanie
  • max. doba obmedzená cieľovou čiastkou, ktorú nie je možné presiahnuť (iba dohodnúť navýšenie)
 • Nárok na štátnu podporu
  • Na jedno RČ jedna štátna podpora 12,5% z ročného vkladu
  • Max. do výšky 66,39 EUR
 • Strata štátnej podpory
  • výpoveď pred 6 rokmi, poplatok 0,5% z cieľovej čiastky
  • úver pred 6 rokmi a úspory nepoužité na bývanie
 • Cieľová čiastka
  • suma vkladov + štátnej podpory + úroky + úver
  • min cieľová čiastka
 • Mesačný vklad
  • Suma, ktorú účastník stavebného sporenia vkladá mesačně na svoj účet stavebného sporenia.
  • možné vložiť jednorázovo, ročne, predplácať.
  • ako nárok na priznanie št. podpory sa výška vkladu nad prevádza do ďalšieho roku
 • Poplatok za uzavrenie
  • 1% z cieľovej čiastky
 • Úvery zo stavebného sporenia

  • Pridelenie
   • Sporenie trvá minimálne 21-24 mesiacov
   • Je nasporená 40% výška cieľovej čiastky
   • Je splnená výška parametru hodnotiaceho čísla
   • Celá cieľová čiastka je použitá na riešenie bytových potrieb
   • Sporenie trvá aspoň 6 rokov
   • Je nasporených väčšinou 40% výšky cieľovej čiastky
   • Je splnená výška parametru hodnotiaceho čísla
   • Celá výška úveru (60% CČ) je použitá na riešenie bytových potrieb
  • Účel
   • riešenie bytových potrieb (kúpa, výstavba, pozemok, modernizácia, rekonštrukcia, vyporiadanie podielu)
   • všetko na území SR
  • Doloženie účelu

   kúpa:

   • kúpna zmluva
   • list vlastníctva predávajúceho
   • nasledne nový list vlastníctva na dlžníka

   výstavba

   • LV k pozemku
   • stavebné povolenie
   • zmluva o dielo so stavebnou firmou + fin. rozpočet
   • nasl. list vlastníctva nového majiteľa + platobné doklady

   rekonštrukcia:

   • stavebné povolenie alebo ohlásenie
   • LV alebo nájomná zmluva
   • zmluva o dielo
   • nasl. platobné doklady
  • Bonita

   sa zisťuje v prípade

   • rodiny dlžníka
   • rodiny spoludlžníka
   • rodiny ručiteľa

   min. bonita – nároky na bonitu sú nastavené u stavebných sporitelien rôzne, často veľmi záleží na parametroch už založeného sporenia, v určitých prípadoch je možné i bez doloženia príjmu

   doloženie príjmov

   • potvrdenie o príjme zamestnanca
   • daňové priznanie, potvrdenie DÚ + bezdlžnosť
   • doklady k dôchodku a soc dávkám, alimentom apod.
  • Zabezpečenie
   • nehnuteľnosť LV, odhad, poistná zml., záložné právo v prospech stavebnej sporiteľne
   • vklad (vinkulácia) – zmluva o vklade a výpis z účtu
   • vyhlásenie ručiteľa (vek a bonita, ručí za celý záväzok)
   • banková záruka

   Zabezpečenie úverov a preklenovacích úverov majú sporiteľne stanovené rôzne, V prípade, že má klient stavebné sporenie založené záleží výška celkovej čiastky, ktorú môže čerpať bez zabezpečenia na parametroch, ktoré dosiahol v priebehu sporenia.

  • Poistenie
   • nehnuteľnosti – ak je predmetom záložného práva
   • klienta podľa parametrov produktu
  • Čerpanie
   • jednorázové
   • postupne až 24 mesiacov
  • Deti
   • s nasporenou čiastkou až do 18 roku veku dieťaťa disponuje rodič
   • úver na dieťa iba so súhlasom opatrovníckeho súdu
   • Stavebná sporiteľňa zasiela klientovi predbežné potvrdenie o predpokládaných úrokoch a jedenkrát ročne výpis skutočne zaplatených úrokov

Kreditné karty

Kreditná karta je karta vydaná k úverovému účtu. Z nej je možné podľa zmluvy čerpať prostriedky podľa potreby klienta do výšky limitu stanoveného zmluvou. Karta funguje ako platobná a je s ňou možné vyberať i hotovosť z bankomatov.

Parametre:

 • Platnosť roky
 • Úroková sadzba 19,8% p.a
 • Možnosť využiť až 45 dní bezúročného obdobia
 • Výška povinných splátok – min 5%, možnosť ľubovolne regulovať
 • Maximálne pohodlie a bezpečie pri platení za tovar a služby
 • Možnosť vyberať hotovosť (ATM,CA) doma i v zahraničí
 • Pohotová finančná rezerva (24 hodín denne)
 • Plní všetky funkcie bežnej platobnej karty, umožňuje opakovane čerpať úver
 • Možnosť rýchlej okamžitej pôžičky 24 hodín denne
 • Pokiaľ je dlžná čiastka 100%ne vyrovnaná k datu splatnosti, získavám bezúročnú pôžičku

Splátky:

 • Naraz s využitím bezúročného obdobia v dĺžke až 45 dní (vzťahuje sa na platby u obchodníkov) tj. pokiaľ klient uhradí 100% čiastky vyčerpanej v predchádzajúcom účtovnom cykle do stanoveného data, tj. vyrovná kartový účet na „nulu“, nebude mu účtovaný úrok za bezhotovostnú platbu
 • Po čiastkach s minimálnou splátkou 5% z dlžnej čiastky

Podmienky:

 • Potvrdenie o príjme
 • Příjem min. 10 tis. Kč – úvěrový limit 10.000 – 39.000 Kč
 • Příjem: min. 14 tis. Kč - úvěrový limit 20.000 – 149.000 Kč

Spotrebiteľské úvery

Hotovostné úvery

 • operatívne riešenie na úhradu akéhokoľvek druhu tovaru, služieb, záväzkov voči iným osobám, bez toho, aby sa sledovalo použitie požičaných prostriedkov
 • úver je možné získať bez zložitého dokazovania splnenia stanovených podmienok
 • úver je možné zabezpečiť akýmkoľvek zabezpečovacím inštitútom s prihliadnutím na výšku úveru
 • úverom je možné vhodne doplniť iné úvery na nehnuteľnosti a úvery spotrebiteľské, produkty hypotekárneho úverovania a úverové produkty stavebného sporenia (ako doplnenie finančných prostriedkov na daný účel, či na zloženie zálohy na cenu predmetu kúpy, kedy medzi zmluvnými stranami k uzatvoreniu zmluvy zatiaľ nedošlo a na zvyšok kúpnej ceny klient po uzatvorení zmluvy využije účelový úver apod.)
 • Príjemca úveru
  • fyzická osoba - občan SR s trvalým pobytom na území SR
  • fyzická osoba - cudzí štátny príslušník s povoleným  trvalým pobytom na území SR (tuzemec)
  • fyzická osoba - cudzozemec, tj. občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom v zahraničí (prechodný pobyt na území SR s dlhodobým vízom)
 • Účel úveru
  • na kúpu akéhokoľvek druhu tovaru, služieb, na úhradu záväzkov voči iným osobám
  • použitie požičaných prostriedkov sa nesleduje
 • Výška úveru
  • výška úveru nie je všeobecne stanovená, riadi sa úverovou potrebou klienta a jeho schopnosťou splatiť úver v dohodnutom termíne
 • Splatnosť úveru
  • krátkodobý - do 1 roku
  • strednodobý - do 5 rokov
  • dlhodobý – do 6 rokov
  • lehota splatnosti úveru počíná bežať od data uzavretia zmluvy o úvere
 • Úroková sadzba
  • úroková sadzba je pevná po celú dobu splatnosti úveru
 • Zabezpečenie úveru
  • záložné právo na nehnuteľnosti
  • ručiteľský záväzok ďalšej osoby
  • záložné právo k pohľadávke
  • kombinácia vyššie uvedených spôsobov zabezpečenia
  • do určitej čiastky bez zabezpečenia
 • Čerpanie úveru
  • Hotovostne na pokladni banky alebo bezhotovostným prevodom na účet
 • Splácanie úveru
  • Úver sa spláca pravidelnými mesačnými splátkami v lehote dohodnutej v zmluve o úvere
  • vo väčšine prípadov je možné kedykoľvek uhradiť mimoriadnu splátku či úver doplatiť bez sankcií

Spotrebiteľské úvery

 • Operatívne riešenie na úhradu širokého spektra nákladov osobnej spotreby, a to i formou postupného čerpania úveru
 • úver je možné získať bez zložitého dokladania splnenia stanovených podmienok
 • úver je možné zabezpečiť akýmkoľvek zabezpečovacím inštitútom s prihliadnutím na  výšku úveru
 • pri splnení zákonných podmienok je možné uplatniť odpočet úrokov zo základu dane z príjmov (porovnateľné s klasickými hypotekárnymi úvermi i s úverovými produktmi stavebného sporenia)
 • úverom je možné vhodne doplniť úvery na nehnuteľný majetok, produkty hypotekárneho úverovania a úverové produkty stavebného sporenia (napr. pri vybavení nehnuteľnosti bytovým zariadením a ďalším spotrebným tovarom)
 • Príjemca úveru
  • fyzická osoba - občan SR s trvalým pobytom na území SR
  • fyzická osoba – cudzí štátny príslušník s povoleným  trvalým pobytom na území SR (tuzemec)
  • fyzická osoba - cudzozemec, tj. občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom v zahraničí (prechodný pobyt na území SR s dlhodobým vízom)
 • Účel úveru
  • na nákup spotrebných predmetov (vrátane úhrady nákladov za dodávku tovaru a jeho inštaláciu), nových i ojazdených automobilov
  • na zaplatenie služieb
  • na úhradu nákladov spojených s modernizáciou bytu či domu (kúpu stavebného materiálu a ostatných predmetov vrátane úhrady prác dodávateľa), ktoré nie je možné riešiť poskytnutím úveru na nehnuteľný majetok
  • na úhradu ďalších nákladov osobnej spotreby (dovolenka, liečebný alebo kúpeľný pobyt, štúdium v zahraničí apod.)
  • na úhradu iných záväzkov (napr. vyporiadanie zániku BSM, dedičov, úhrada súdnych a notárskych poplatkov, finančné vyrovnanie medzi občanmi pri prevode užívacieho práva k  bytu, kúpa predmetov osobnej spotreby medzi občanmi)
  • na úhradu členského podielu v bytovom družstve alebo družstve nájomníkov bytových a nebytových jednotiek (garáže), úhrada investičného úveru pri bezúplatnom prevode družstevného bytu do vlastníctva občana
  • na úhradu záväzkov voči obci v súvislosti s výstavbou nových obecných bytov či modernizácie a rekonštrukcie bytového fondu obce (napr. tzv. predplatenie nájomného so záväzkom obce uzavrieť budúcu nájomnú či kúpnu zmluvu na byt)
 • Výška úveru
  • výška úveru nie je všeobecne stanovená, riadi sa úverovými potrebami klienta a jeho schopnosťou splatiť úver v dohodnutej lehote
  • horná hranica úveru je limitovaná iba cenou, či výškou záväzku klienta, vyplývajúcich z dokladov (faktúr, zmluvných podmienok či úradných rozhodnutí) predložených na doloženie účelu úveru
 • Splatnosť úveru
  • krátkodobý - do 1 roku
  • strednodobý - do 5 rokov
  • dlhodobý - do 10 rokov
  • lehota splatnosti úveru počíná plynúť od dátumu uzavrenia zmluvy o úvere
 • Úroková sadzba
  • úroková sadzba je pevná po celú dobu splatnosti úveru (7,8-10%)
 • Zabezpečenie úveru
  • záložné právo k nehnuteľnosti
  • ručiteľský záväzok ďalšej osoby
  • záložné právo k pohľadávke
  • kombinácia vyššie uvedených spôsobov zabezpečenia
  • pri úveroch do čiastky 100 tis. Kč pri splnení podmienok - bez zabezpečenia
 • Čerpanie úveru
  • jednorázovo či postupne, podľa účelu
  • spravidla bezhotovostne (úhradou faktúry na účet dodávateľa či obchodníka, úhradou kúpnej ceny na účet predávajúceho, šekom)
  • doba čerpania sa stanovuje individuálne v súlade s účelom úveru
 • Splácanie úveru
  • úver sa spláca pravidelnými mesačnými splátkami
  • pri úhrade úveru je možné kedykoľvek uhradiť mimoriadnu splátku či úver doplatiť bez sankcií
 • Podklady k úveru
  • Potvrdenie o príjme všetkých zainteresovaných osôb
  • Doklady k zabezpečeniu úveru (napr. záložné právo k nehnuteľnosti)

Hypotekárne úvery

 • Zákonné podmienky pre poskytovanie hypotekárnych úverov

  Základné pravidla pre poskytovanie hypotekárnych úverov a vydávanie hypotekárnych záložných listov stanovuje hlavne zákon č. 530/1990 Sb., o dlhopisoch.

  Hypotekárnym úverom je úver, ktorý je poskytnutý na investície do nehnuteľností na území Slovenskej republiky, alebo na jej výstavbu či kúpu a jeho splácanie je zabezpečené záložným právom k tejto (i rozostavanej) alebo inej nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky.

  Nehnuteľnosťami sú v zmysle § 119 odst. 2), občianskeho zákonníka pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Ide o taxatívny výčet aké veci v právnom zmysle slova je možné považovať za nehnuteľnosti. To znamená že veci, ktoré nie je možné kvalifikovať ako nehnuteľnosti sú vecami hnuteľnými.

  V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z., (§ 3 odst. 2) sú aj byty a nebytové priestory považované za nehnuteľnosti.

 • Záložné právo a obmedzenie prevodu nehnuteľností

  Na nehnuteľnostiach, ktoré slúžia ako zabezpečenie hypotekáreho úveru, nesmie ku dňu uzavretia zmluvy o hypotekárnom úvere viaznuť žiadne iné záložné právo tretej osoby a ani prevod tejto nehnuteľnosti nesmie byť obmedzený, s výnimkou záložného práva, ktorým je zabezpečený úver poskytnutý stavebnou sporiteľňou podľa zvláštneho zákona.

  Záložné právo alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti, teda skutočnosti, ktoré bránia poskytnutiu hypotekárneho úveru, sú zapísané na výpise z katastra nehnuteľností na liste vlastníctva v časti C "Ťarchy".

  Vecné bremeno - právo doživotného užívania, právo cesty atď., alebo predkupné právo – nie sú skutočnosti, kvôli ktorým nie je možné poskytnúť hypotekárny úver. Tieto skutočnosti však môžu mať vplyv na stanovenie obvyklej ceny nehnuteľnosti (odhad ceny nehnuteľnosti).

  Predmetom záložného práva nemôže byť nehnuteľnosť, ktorá nie je v osobnom vlastníctve (družstevný, štátny byt apod.), bytová jednotka, ktorá nie je vymedzená na LV (vyhlásením vlastníka apod.), ani ideálna časť nehnuteľnosti (id. polovica RD)!

 • Splatenie pohľadávky tretej osoby

  Nehnuteľnosť sa nepovažuje pre potreby hypotekárneho úveru za zaťaženú skôr vzniknutým záložným právom, alebo obmedzením prevodu nehnuteľnosti, pokiaľ takto zabezpečená pohľadávka tretej osoby zanikne v dôsledku použitia hypotekárneho úveru na splatenie takejto pohľadávky.

 • Základný spôsob financovania hypotekárnych úverov

  Zákon č. 530/1990 Sb., ďalej v § 16 odst. 3 stanovuje, že na krytie hypotekárnych listov môžu byť použité len pohľadávky z hypotekárnych úverov, ktoré nepresahujú 70% hodnoty založených nehnuteľností.

 • Účel úveru

  Medzi účely úveru patrí:

  • Kúpa nehnuteľnosti do vlastníctva;
  • Kúpa spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti;
  • Kúpa stavebného pozemku (pozemku určeného na výstavbu nehnuteľnosti);
  • Výstavba, dostavba, prístavba, nadstavba nehnuteľnosti;
  • Rekonštrukcia, modernizácia, oprava nehnuteľnosti;
  • Splatenie skôr poskytnutých úverov, ktoré boli použité na investície do nehnuteľnosti;
  • Vyporiadanie spoluvlastníckych a dedických nárokov k nehnuteľnosti.

  Bez doloženia účelu, tzv. „Amerika“ - , úver musí byť dostatočne zabezpečený nehnuteľnosťou na bývanie, kratšia doba splatnosti – 20 rokov, vyššia úroková sadzba, na bonitu nie sú zvýšené nároky, max.do 80% hodnoty nehnuteľnosti

 • Bonita

  Nároky jednotlivých bánk na bonitu klientov sú rôzne, spôsob hodnotenia a uznania príjmov a výdajov sú tiež odlišné.

  Všeobecne však platí, že príjmy musia vykazovať trvalosť a stabilitu, do výdajov patria všetky povinné platby, hlavne splátky, ďalej potom tiež ŽM žiadateľov a rodinných príslušníkov, niekedy sa ŽM navyšuje určitým koeficientom.

  Existujú tiež špeciálne hypotekáre produkty, pri ktorých sa bonita nedokladá, sú drahšie a úver musí byť dokonale zabezpečený nehnuteľnosťou (banka požičia do 50 % )-tzv.hypotéka bez dokazovania príjmov.

 • Výška úveru

  Minimálna výška úveru od 200 000 Kč (je možné znížiť pri „nedočerpaní“ úveru)

  Maximálna výška úveru – je limitovaná 70% až 120 % ceny bežne založených nehnuteľností a schopnosťou klienta splácať úver. (podľa metodiky príslušnej banky)

 • Oceňovanie nehnuteľností

  Stanovenie ceny bežnej nehnuteľnosti pre účely prejednávania hypotekárnych úverov uskutočňujú vo všeobecnosti externí znalci uvedení v Zozname znalcov banky alebo interní znalci banky.

 • Úroková sadzba

  Fixná – pevná sadzba na obdobie, ktoré si klient zvolí. V zásade sa vždy ponúka pevná sadzba na obdobie čerpania a splácania a klient má možnosť voliť obdobia fixácie 1 rok až 20 rokov (fixácia dĺžky platnosti úrokovej sadzby je vždy na celé roky).

  Úrokovú sadzbu klient fixuje podpisom zmluvy o hypotekárnom úvere.

  Na Pribor – sadzba, ktorá sa mesačne aktualizuje podľa indexu „Pribor“.

  Progresívne a regresívne splácanie (podľa metodiky príslušnej banky)

 • Zmeny úrokových sadzieb

  Úroková sadzba sa mení vždy po skončení obdobia, na ktoré bola sadzba fixovaná, alebo mesačne podľa burzového indexu. (podľa metodiky príslušnej banky)

 • Doba splatnosti

  Minimálna doba splatnosti hypotekárneho úveru je 5 rokov.

  Maximálna doba splatnosti hypotekárneho úveru je 30 rokov, max do 65 rokov veku dlžníka.

  Zmenu doby splatnosti hypotekárneho úveru je možné uskutočniť na základe žiadosti klienta. Táto žiadosť sa považuje za zmenu podmienok zmluvy o hypotekárnom úvere zo strany klienta a rieši sa spoplatneným dodatkom k úverovej zmluve

 • Spôsob splácania úveru

  Hypotekárny úver sa platí v pravidelných mesačných splátkach podľa zmluvy o hypotekárnom úvere. Splácanie úrokov a istiny začína nasledujúci mesiac po ukončení čerpania. Po dobu čerpania klient platí iba úroky z vyčerpanej čiastky úveru.

 • Predčasné splatenie úveru

  Klient môže splatiť časť alebo celý úver v inom než dohodnutom termíne iba na základe písomnej žiadosti. Pokiaľ tak klient chce urobiť ku dňu ukončenia platnosti úrokovej sadzby, nie je táto zmena podmienok zmluvy o hypotekárnom úvere nijako sankcionovaná. Pokiaľ však klient chce splatiť časť alebo celý úver k inému dátumu, než k dátumu ukončenia platnosti úrokovej sadzby, bude mu vo väčšine prípadov vymeraná sankcia za predčasné splatenie úveru, tzv. storno poplatok a poplatok za zmenu podmienok zmluvy zo strany klienta.

 • Rýchlosť spracovania

  Proces schvaľovania býva pri štandardných prípadoch ukončený do 10 pracovných dní od odovzdania všetkej potrebnej dokumentácie klientom (t.j. kompletne vyplnená Žiadosť klienta vrátane doloženia všetkých potrebných dokumentov).

  Poplatky súvisiace s poskytnutím hypotekárneho úveru

  Poplatky banke za služby súvisiace s poskytovaním hypotekárnych úverov sa účtujú podľa sadzobníku banky, od 0,7% do 1,0% z výšky úveru + správa a vedenie účtu, odhad. Poplatok za spracovanie úveru je splatný pri podpise zmluvy o hypotekárnom úvere v plnej výške, niektoré banky umožňujú rozložiť poplatok do úveru (navýšiť úver).

 • Poistenie nehnuteľnosti

  Banka vyžaduje pri nehnuteľnostiach, ktoré je možné poistiť (napr. pozemok nie je možné poistiť) poistenie nehnuteľnosti a záloh pohľadávok z poistného plnenia v prospech banky (na formulári banky). Poistenie sa vyžaduje pri nehnuteľnostiach, ktoré slúžia na zabezpečenie hypotekárneho úveru, a tiež tých nehnuteľností, ktoré sú predmetom úveru. Pri poistení nehnuteľností je nutné uzavrieť poistnú zmluvu, ktorá v rozsahu poistenia obsahuje aspoň poistenie týchto rizík:

  • poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou (požiar, výbuch, víchrica, potopa, záplava apod.)
  • poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci vodou unikajúcou z vodovodných zariadení.

  Predložením dokladov o poistení predmetu zabezpečenia a objektu úveru, ako i vinkulácia poistného plnenia v prospech banky, patrí medzi základné podmienky čerpania úveru. Nehnuteľnosti by sa mali poistiť takým typom poistenia a na takú čiastku, aby v prípade poistnej udalosti poisťovňa poskytla najvyššie objektívne možné plnenie.

  Po vklade jednotlivých bytových jednotiek do katastra nehnuteľností je klient povinný svoju nehnuteľnosť poistiť a zároveň zriadiť vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky. To bude uvedené v Zmluve o hypotekárnom úvere.

 • Poistenie klienta

  Životné poistenie

  Uzavretie životného poistenia sa nevyžaduje plošne u všetkých klientov.

  Uzavretie životného poistenia sa vyžaduje v závislosti od posúdenia celkového úveru. Hľadiskom, či požadovať uzavretie živoného poistenia, môže byť napr. počet dlžníkov, vek klienta, profesia klienta, kvalita zabezpečenia hypotekárneho úveru.

  Niektoré banky vôbec nevyžadujú životné poistenie.

  Pri hypotekárnom úvere je na stanovenie požiadavky uzatvorenia životného poistenia nutné vychádzať z posúdenia celého úverového obchodu a rizík vyplývajúcich z tohto obchodu. Zmluva o životním poistení musí trvať spravidla celú dobu splatnosti hypotekárneho úveru, a to tak, aby z prípadného poistného plnenia bola pokrytá spravidla celá pohľadávka z dohodnutého hypotekárneho úeru.

  Uspokojenie pohľadávky veriteľa zo životného poistenia je možné zabezpečiť vinkuláciou poistného plnenia v prospech banky .

  Čerpanie úveru bude možné po preukázaní prijatia klienta do poistenia a stanovenie banky ako oprávněnej osoby v poistnej zmluve alebo uskutočnenie vinkulácie poistného plnenia v prospech banky, prípadne použitie oboch týchto možností súčasne. Pri vinkulácii poistného plnenia i pri stanovení banky ako oprávnenej osoby musí byť zabezpečené, aby banka bola určená ako prvá v poradí v prípade výplaty poistného plnenia (s výnimkou, keď je účelom úveru splatenie skôr poskytnutého úveru – v týchto prípadoch môže byť banka dočasne uvedená až v druhom poradí).

 • Ďalšie možnosti poistenia klienta

  Je možné uzavrieť i iný druh poistenia znižujúci riziká spojené so splácaním úveru vo vzťahu k osobe klienta. Ide najmä o poistenie denných dávok v dobe ochorenia alebo po úraze, poistenie pre prípad straty zamestnania apod. Toto poistenie je ale finančne dosť náročné.

Zpět na obsah
|
Pokračovat