Uzatvorenie obchodu

Kataster nehnuteľností

Čo musí obsahovať Návrh na vklad vlastníckeho práva:

Návrh musí obsahovať: identifikačné údaje účastníkov konania, označenie katastrálneho úradu, resp. správy katastra, ktorej je Návrh určený, označenie práv, ktoré majú byť zapísané podľa Návrhu do katastra nehnuteľností. Práva je možné označiť buď priamo, teda aké práva, ku ktorým nehnuteľnostiam a v prospech ktorých osôb majú byť zapísané, alebo je práva možné označiť tiež odkazom na príslušnú časť zmluvy alebo inej listiny, na základe ktorej majú byť tieto práva zapísané, ale vždy tak, aby z Návrhu bolo možné zistiť, čo sa katastrálnemu úradu navrhuje.

Vklad na kataster

Pokiaľ ste podpísali kúpnu zmluvu a výplatu kúpnej ceny máte „istenú“ napr. v úschove, môžete podať na katastri Návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. K návrhu pridáte príslušný počet vyhotovení kúpnych zmlúv. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností musí byť podaný do 3 rokov od uzavretia zmluvy.

Súčasne s podaným Návrhom musíte uhradiť i príslušný správny poplatok.

Sledovanie priebehu konania v KN

Priebeh konania môžete sledovať napr. na webovskej stránke: www.katasterportal.sk, tu sa dozviete, v akej fázi konania sa Váš Návrh nachádza.

Konanie začína dňom doručenia Návrhu alebo dňom osobného podania Návrhu v podateľni príslušného katastrálneho úradu.

aké sú poplatky a ako ich môžete uhradiť

Za podanie každého Návrhu na začatie konania o povolení vkladu sa vyberá správny poplatok (ďalej len "poplatok") vo výške 66 € podľa zákona o správnych poplatkoch. Poplatok sa hradí kolkovými známkami pri podaní Návrhu na začatie konania o povolení vkladu alebo je jeho uhradenie nutné preukázať (poplatok bol zaplatený na zvláštny účet štátneho rozpočtu príslušného katastrálneho úradu prevodom z účtu poplatníka alebo poštovou poukážkou). Katastrálny úrad môže ďalej vybrať poplatok vo výške 265,50 €, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. Ak ste podali návrh na vklad do katastra nehnuteľností s poplatkom vo výške 265,50 € , tj. zrýchlený vklad a katastrálny úrad prekročil termín, je povinný rozdiel v poplatku za normálny vklad vo výške 66 € vrátiť. Kataster poplatok (rozdiel) nevracia automaticky, treba si ho vyžiadať.

Aké sú lehoty konania

Kataster je povinný o Návrhu na vklad rozhodnúť podľa § 43 katastrálneho zákona do 60 dní od doručenia verejnej alebo inej listiny (napr. zmluvy, záložnej zmluvy) a vykonať zápis do katastra nehnuteľností. V prípade potreby môžete využiť možnosť zrýchleného zápisu do 15 dní, avšak s poplatkom 265,50 €. Po uplynutí 60 dňovej lehoty môžte zaslať správe katastra sťažnosť voči jej konaniu a požiadať o urýchlené konanie, môžete tiež uviesť že Vám nekonaním správy katastra vzniká škoda.

Zpět na obsah
|
Pokračovat