Všeobecné obchodní podmínky www.vlastnici.cz

Vlastnici.cz provozuje tento web a služby na něm nabízené (dále jen Služby) podle následujících podmínek (dále jen Podmínky). Prosím čtěte je pozorně. Rozumíte a uznáváte, že Služby jsou Vám poskytovány výhradně podle těchto Podmínek. tím, že tyto služby užíváte, souhlasíte s tím, že jste Podmínky četl a porozumněl jim a že souhlasíte se jimi řídit, bez jakýchkoli podmínek. Pokud se na těchto stránkách užívá z naší strany slova "my, námi, naší " tak tím rozumíme vlastníci.cz

 • Změna podmínek. Čas od času může dojít ke změně těchto podmínek. Tyto změny budou oznámeny e-mailem a nebo budou umístěny na web www.vlastnici.cz. Pokud nesouhlasíte se změnou Podmínek, můžete přestat tyto Služby využívat. V případě, že je dále používáte, uznáváte tyto změny a souhlasíte s novými Podmínkami bezpodmínečně.
 • Změna služeb. Vyhrazujeme si právo změnit nebo zrušit (dočasně nebo zcela) jakoukoli část Služby bez toho aniž bychom Vás upozornili. Nejsme zodpovědni ani Vám, ani žádné třetí straně za to, že využijeme našeho práva a změníme nebo zrušíme Služby. Pokud nesouhlasíte se změnami, přestaňte naše služby používat. V případě, že je dále používáte, uznáváte tyto změny a souhlasíte s novými Službami bezpodmínečně.
 • Soukromí. Jako součást registračního procesu, budete požádán/a o poskytnutí určitých osobních údajů. Jakékoli použití osobních údajů bude v souladu se zákonem o Ochraně osobních údajů.
 • Váš účet, heslo a zabezpečení. Jste zodpovědný/á za udržování důvěrnosti Vašeho uživatelského jména a hesla a pouze Vy jste zodpovědná osoba za veškeré aktivity, které jsou realizovány pod Vaším uživatelským jménem a heslem. Doporučujeme si tyto informace pamatovat a nikam nezapisovat. Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat o jakémkoli neautorizovaném použití Vašeho uživatelského jména a hesla, nebo jakéhokoli porušení bezpečnosti ve vztahu k poskytovaným službám. Nejsme odpovědni za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou špatným zabezpečením Vašeho uživatelského jména a hesla, popř. jinou neodpovědnou manipulací se Službami
 • Vaše povinnosti. V průběhu registračního procesu, když nám podáváte informace, souhlasíte s tím, že jste povinen (povinna) nám poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a kompletní informace, podle návodu a současně je udržovat a aktualizovat tak, aby tyto informace byly pravdivé, přesné, aktuální a kompletní za každých okolností. Pokud jakákoli informace, kterou poskytnete bude nepravdivá, nepřesná, neaktuální, nebo nekompletní, nebo pokud budeme mít oprávněný důvod se to domnívat, můžeme přerušit nebo ukončit Váš přístup a využívání Služeb a odmítnout Vám poskytovat jakékoli Služby do budoucna. Potvrzujete, že jste plně právně odpovědný a že Vám je více než 18 let. Jste odpovědný za získání a údržbu všech potřebných telefonních, počítačových a dalších příslušenství, které jsou potřebné pro přístup a využívání Služeb a všech poplatků s nimi spojených. Pouze Vy jste zcela odpovědný/odpovědná za činnosti nebo informace, které se objeví na Vašem účtu, nebo pod Vaším heslem, včetně odpovědnosti za Obsah (jak je stanoveno dále), které Vy (nebo kdokoli kdo využije Váš účet) odešlete, poskytnete nebo distribuujete přes Služby. Souhlasíte s tím, že Služby nevyužijete k následujícímu:
  • porušíte jakékoli domácí nebo mezinárodní právo
  • urazíte, napadnete nebo se jinak dotknete práva jiné osoby
  • sběr nebo uchovávání osobních dat o jiných uživatelích
  • budete jednat za jinou osobu, aniž by vás tato osoba pověřila
  • obtěžovat nebo narušovat Služby, servery nebo sítě, které jsou napojeny na www.vlastnici.cz nebo další Služby, nebo nebudete respektovat jakékoli požadavky, procedury, pravidla nebo regulace sítí, spojených v systému www.vlastnici.cz
  • pošlete, odevzdáte, uchováte nebo distribuujete jakýkoli
   • Obsah, který je protiprávní, urážející, hrozící, zneužitelný, vulgární, nenávistný, nebo jinak kontroverzní
   • Obsah, pro který nemáte práva jej distribuovat
   • Obsah, který se dotýká intelektuálních práv třetích osob nebo
   • materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli počítačové kódy, soubory nebo programy kteroé jsou vytvořeny k přerušování, ničení nebo omezování funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního příslušenství.
 • Obsah třetích účastníků a monitoring. Jsme distributorem (nikoli vydavatelem) Obsahu, které dodávají třetí strany a uživatelé Služeb. V tomto souladu, nemáme žádnou obsahovou kontrolu pro tento Obsah. Jakékoli názory, rady, stanoviska, služby, nabídky, nebo jakékoli informace nebo Obsah vyjádřený nebo poskytnutý třetími stranami, včetně informací poskytnutých ostatními uživateli Služeb náleží pouze autorům nebo šiřitelům těchto informací a nikoli www.vlastnici.cz. My současně nepodporujeme nebo nejsme odpovědni za přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli názoru, rady, informace nebo stanoviska učiněné na www.vlastnici.cz nebo jakýmkoli uživatelem služeb, kromě autorizovaného mluvčího www.vlastnici.cz, který jedná naším pověřením. My máme právo, nikoli povinnost monitorovat a prohlížet Obsah www.vlastnici.cz k tomu, abychom zjistili jestli je Váš účet využíván v souladu s těmito Podmínkami a jakýmikoli jinými operačními postupy, které jsme stanovili, abychom vyhověli zákonu, regulaci, nebo autorizované nařízení vlády, nebo pro jiné důvody. Rozumíte a uznáváte, že neschvalujeme ani nemonitorujeme Obsah kvůli přesnosti a spolehlivosti, ale že my a naši designéři bychom měli mít právo (ale ne povinnost), která je pouze na našem uvážení, odstranit jakýkoli Obsah ze Služeb, bez jakéhokoli závazku vůči Vám, z jakéhokoli důvodu. Aniž bychom omezovali předchozí, my a naši designéři mají právo odstranit jakýkoli Obsah, který porušuje Podmínky, a který by mohl, podle našeho vědomí vytvořit pro nás závazky nebo vystavit nás jakýmkoli závazkům.
 • Jednání s partnery a reklamními agenturami. Vaše korespondence nebo obchodní jednání, účast na reklamě, nákup zboží a/nebo služeb od našich partnerů, inzerentů nebo sponzorů, nalezených na Službách nebo jejich prostřednictvím a jakékoli termíny, podmínky, záruky nebo zastupování asociované s takovými jednáními jsou pouze mezi Vámi a takovým partnerem (y), inzerenty (y) nebo sponzory (y). Souhlasíte s tím, že Vlastníci.cz nemohou být odpovědni nebo ručiteli za jakoukoli ztrátu nebo škodu, jakéhokoli druhu, která Vám byla způsobena jako výsledek jakéhokoli takového jednání, nebo jako výsledek přítomnosti takových partnerů, inzerentů nebo sponzorů na Službách nebo jejich prostřednictvím.
 • Externí spolupráce. Naše provozování jakéhokoli spojení na jakoukoli jinou webovskou adresu nebo místo je pro pouze pro Vaše pohodlí a neznamená, že tuto webovskou adresu nebo místo zaštiťujeme nebo dokonce její obsah. Jakýkoli dotaz ohledně našich externích spojení by měl být adresován přímo této webové adrese nebo místu resp. jeho administrátorovi nebo webmastrovi. Vlastníci.cz nemohou být odpovědni za jakoukoli informaci, software, nebo spojení nalezených na jakékoli webovské adrese, internetovém místu, pramenu informací nebo Vaše použití takové informace.
 • Žádný spam. My nešíříme ani nedovolujeme spam. Zakazujeme Vám používat Služby k reklamě Vaší vlastní webovské stránky nebo podpoře obchodu, výrobků a služeb tím, že budete posílat hromadné emaily. Vyhrazujeme si právo vyšetřit a ukončit Vaše práva podle této Dohody.
 • Použití a uchování. Uznáváte a souhlasíte, že můžeme stanovit obecné principy a omezení, týkající se používání Služby, včetně možnosti stanovit bez omezení maximální počet dní po které informace, data, historie účtu nebo jiný zhotovený Obsah bude uchován Službou a maximální délku času /a maximální trvanlivost po kterou můžete mít přístup k Službám ve stanoveném čase.
 • Zákaz přeprodeje Služeb. Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, kopírovat, duplikovat, prodávat, přeprodávat nebo využívat pro jakékoli komerční důvody, kteroukoli část Služby, použití Služby nebo přístup ke Službám. Služby jsou poskytovány pro Váše osobní nekomerční použití.
 • Ukončení. Souhlasíte s tím, že podle našeho uvážení můžeme ukončit Vaše heslo, účet (nebo kteroukoli část) nebo přístup a použití Služby a odstranit a zničit jakoukoli informaci, kterou jste poskytoval prostřednictvím Služby, kvůli jakémukoli důvodu, nebo z žádného důvodu s a nebo bez upozornění, třeba ihned, bez omezení, pokud věříme, že jste porušil/a nebo jste jednal/a nekonzistentně s těmito podmínkami nebo proti jejich duchu. Uznáváte a souhlasíte, že můžeme ihned deaktivovat nebo smazat Váš účet a všechny relevantní informace a soubory na Vašem účtu a/nebo zakázat jakýkoli další přístup k takovým souborům nebo Službám. Souhlasíte, že můžeme zrušit Váš účet pokud zůstane neaktivní po určitou delší dobu. Dále souhlasíte, že nemůžeme být odpovědni vůči Vám nebo jakékoli třetí straně za jakékoli přerušení Vašeho přístupu ke Službám. Můžete zrušit Vaši účast a přístup ke Službám, kdykoli.
 • Zřeknutí se záruk. Výslovně souhlasíte, že použití služeb je na Vaše vlastní riziko. Služby jsou poskytovány na základě "jak je" a "je k dispozici". My výslovně odmítáme jakékoli záruky, jakéhokoli druhu ať už výslovné, v sobě zahrnuté nebo zákonné, včetně ale ne omezeně k v sobě zahrnutým zárukám na obchodovatelnost, připravenost pro zvláštní důvod použití a nezasahování do cizích práv se zřetelem na Služby. Neručíme, že za a) Služby vyhoví Vašim požadavkům, nebo, že Služby nebudou časově přerušeny, bezpečné nebo bezchybné b) výsledek, který může být získán z použití Služeb bude přesný nebo spolehlivý c) přesnost, spolehlivost nebo kvalitu jakékoli informace, výrobků, služeb nebo dalšího materiálu získaného prostřednictvím Služeb, vyhoví Vašim očekáváním d) chyby ve Službách budou opraveny nebo e) www.vlastnici.cz a nebo server, který umožňuje provoz je zcela bez virů nebo jiných škodlivých komponent. Rozumíte a souhlasíte, že jakýkoli materiál a/nebo informace stažená nebo jinak získaná prostřednictvím Služby je udělána pouze po Vaší úvaze a risku a že pouze Vy budete odpovědný/á za jakoukoli škodu na Vašem počítačovém systému(mech) nebo za ztrátu dat, jako výsledku stahování materiálu a/nebo informace. My nekontrolujeme e nebereme zřetel na jakoukoli informaci, výrobky, nebo služby nabízenými třetími stranami a nedáváme záruky vztahující se k jakémukoli zboží nebo službám nakoupených nebo získaných prostřednictvím Služby, nebo jakékoli transakce do kterých jste vstopil/a jako výsledku poskytovaných Služeb. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, získaná Vámi z www.vlastnici.cz nebo prostřednictvím poskytovaných Služeb, nevytváří žádný nárok na záruky, které zde nejsou výslovně uvedeny.
 • Omezení záruk. Výslovně rozumíte a souhlasíte, že úplný rozsah povolený pod aplikovaným právem v žádném případě nebudou vlastníci, nebo jejich zaměstnanci, představitelé, ředitelé, akcionáři, rodiče pobočky, příbuzní, agenti, nebo držitelé licencí odpovědni za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, speciální, konseqventní nebo exemplární škody, zahrnující bez limitu škoda za ztrátu zisků, obratů, dobrého jména, použití, data nebo jiné nehmotné majetky (dokonce i když takovým stranám bylo razeno, nebo věděli, nebo měli vědět o možnosti takových škod) vznikajících z nebo jakýmikoli cestami vycházejících z: ? z užívání, nebo neschopnosti užívání Služby, ? náklady na provizi substitučních výrobků a služeb, vycházejících z jakýchkoli výrobků, dat, informací nebo služeb koupených nebo získaných nebo z transakcí do kterých se vstoupilo prostřednictvím Služby, ? neautorizovaný přístup nebo změna v přenosu nebo datech ? vyjádření nebo vedení jakékoli třetí strany do a na Služby, včetně hrozeb, obscení , útočné nebo illegální vedení nebo jakékoli neoprávněné zasahování do práv kohokoli, včetně práva duševního vlastnictví. ? Vaše selhání adekvátně zabezpečit Vaše heslo nebo přístup ke službám ? jakýkoli Obsah, ke kterému přistoupíte prostřednictvím služeb, včetně, ale bez limitu kvůli jakýmkoli chybám nebo opomenutím v jakémkoli Obsahu, nebo Vaše použití nebo spoléhání na jakýkoli Obsah poslaný, emailovaný nebo jiným způsobem zprostředkovaný přes Služby. ? ukončení Vašeho přístupu nebo používání jak je poskytováno v tomto místě. ? smazání nebo selhání uchovávat jakoukoli informaci nebo data, komunikaci nebo Obsah udržovaný nebo přenášený s nebo přes Služby ? jakákoli změna, přerušení nebo diskontinuita Služeb (nebo jakákoli část z toho) nebo těchto podmínek, ? použití nebo spoléhání na jakýkoli Obsah, výrobky nebo služby, které jsou k dispozici na jiných webovských adresách, ke kterým přistupujete skrze Služby a ? jakýkoli jiný způsob vztahující se ke službám nebo těmto podmínkám
 • Vyloučení a omezení. Některé jurisdikce nedovolují vyloučení některých záruk nebo omezení nebo vyloučení závazků za náhodné nebo následné škody. Podle toho, některé ze shora zmíněných omezení a neuznání se Vás nemusí týkat. Do rozsahu, do kterého nesmíme, jako výsledku práva, neuznat jakoukoli v sobě zahrnutou záruku nebo omezit své závazky, rozsah a trvání takové záruky a rozsah našich závazků by mělo být to minimum dovolené podle takového práva.
 • Odškodnění.Souhlasíte odškodnit, bránit a zabrańovat škodám na www.vlastnici.cz, jejich rodičům, pobočkám, příbuzným, představitelům, ředitelům, co-značkám a ostatním partnerům, zaměstnancům, konzultantům a agentům od a proti jakýmkoli a všem nárokům, závazkům, škodám, ztrátám, nákladům, výdajům, poplatkům (zahrnujících odůvodněné náklady na právníky) třetích stran, které takové strany mohou vznést jako výsledek pramenící z 1) jakákoli informace nebo obsah (jak definováno dále), že Vy (nebo kdokoli kdo užil váš účet) odevzdal, poslal, přeposlal skrz Službu 2) Váš (nebo kdokoli užívající Váš účet) porušení těchto Podmínek 4) Váš (nebo kdokoli užívající Váš účet) porušení jakéýchkoli práv jakékoli osoby nebo entity nebo 5) jakékoli viry, trojské koně, červy, časované bomby nebo jiné podobné škodlivé nebo ničící programové běžné postupy, které jste vložil do www.vlastnici.cz nebo dalších Služeb.
 • Ochranné známky. Jistá jména, loga a další materiály zobrazené na www.vlastnici.cz a na a v Systému Služeb konstituují ochranné známky, obchodní jména, značky služeb nebo loga (Značky)Vlastníci.cz a dalších entit. Nejste zmocněn používat tyto Značky. Vlastnictví všech těchto značek a dobré jméno spojené s nimi zůstává naše nebo těch jiných entit.
 • Vlastnická práva, restrikce ne použití. Obsah Služeb, včetně bez omezení, text, software, muziku, zvuk, fotografie, grafiku, video, vzhled stránky a design a další materiál , který obsahují Služby nebo informace prezentované skrz Služby Vlastníky.cz nebo jejich licensorů (Obsah) je chráněn Vlastníky.cz a licensory podle práva České republiky, a je objektem k ostatnímu právům vztahujících se k duševnímu vlastnictví a je vlastněn Vlastníky.cz. Obsah nesmí být kopírován, měněn, reprodukován, stahován, přetištěn, posílán, prodáván, nabízen k prodeji nebo jinak redistribuován jakoukoli cestou bez předchozího písemného souhlasu Vlastníci.cz a našich licensorů. Musíte se řídit všemi upozorněními, informacemi nebo restrikcemi duševního práva, které jsou obsaženy v nebo připojeny k Obsahu.
 • Licence. Tímto garantujete Vlastníci.cz a jejich následovníkům a připojitelům, světově, neustálou, nezpochybnitelnou, bezplatnou, právo sublicencí v jakémkoli médiu nyní známém nebo v současnosti známém k vykonávání všech vlastnických práv a ostatních práv duševního vlastnictví s ohledem na Obsah, který nám poskytujete ke zveřejnění na www.vlastnici.cz nebo prostřednictvím Služby nebo jinak prostřednictvím Služby, používat, distribuovat, vystavit, reprodukovat, uzpůsobovat a vytvářet odvozující práce z takového materiálu, v jakémkoli a ve všech médiích, jakýmkoli způsobem, v celku nebo částečně, bez jakéhokoli závazku odpovědnosti vůči Vám. Předchozí se nevztahuje k Obsahu obsaženém na nesprávně nasměrované stránky nebo jakýkoli jiný Obsah, který nám neodevzdáte.
 • Různé. Podmínky utváří celkový, exkluzivní a konečné vyjádření dohody mezi Vámi a Vlastníci.cz s ohledem na subjekt podstaty z tohoto dokumentu a řídí Vaše používání Služeb, nahrazující jakýkoli předchozí dohody nebo vyjednávání mezi Vám a Vlastníci.cz s ohledem na subjekt podstaty z tohoto dokumentu. Podmínky a vztahy mezi Vámi a Vlastníci.cz by se měli řídit právem České republiky jak aplikováno na již dokončené dohody, do již vstoupených a vykonávaných zcela v České republice obyvateli České republiky, neberouc v úvahu Vaše aktuální bydliště. Jakékoli právní spory, které vzniknou z podmínek nebo mimo z Vašeho používání Služeb by měli být přivedeny k soudu…………. a Vy a Vlastnici.cz zde neodvolatelně prohlašujete k exkluzivnímu osobnímu rozhodování pro tento soud v takovém případě. Naše selhání vykonávat nebo zajistit výkon jakéhokoli práva nebo opatření Podmínek by nemělo zakládat zřeknutí se takového práva nebo opatření. Když jakékoli opatření Podmínek bude prohlášeno soudem kompetentní jurisdikce za neplatné, strany nicméně souhlasí, že soud by měl usilovat, aby vstoupilo v platnost záměr stran s ohledem v opatření a že ostatní opatření Podmínek zůstavají v platnosti a v plné síle. Souhlasíte, že bez ohledu na jakýkoli status nebo právo k opaku, jakýkoli nárok nebo příčina k akci vznikající mimo vztah k používání Služeb nebo Podmínek musí být plněno v rámci jednoho (1) roku po vzniku takového nároku nebo příčiny akce, nebo bude navždy promlčen. Sekční tituly Podmínek jsou pouze pro pohodlnost a nemají žádný právní efekt.
 • Přežití. Opatření Sekcí 4,6,7,8 a 10 až 19 tak jako jakékoli omezení nebo závazky explicitně stanoveny dopředu zde, by měli přežít expiraci nebo dřívější ukončení Podmínek z jakéhokoli důvodu. Vlastníci.cz (a jejich licensoři), vlastnická práva (zahrnující jakékoli a všechna intelektuální práva) v a k Obsahu a Službám by měli přežít expiraci nebo dřívější ukončení podmínek z jakéhokoli důvodu.
 • Porušení. Prosím, oznamte jakékoli porušení Podmínek na pomoc@vlastnici.cz